Nchca tin' chcuin' letra cha' tñan

Downloads: 

Nchca tin' Chcui' cha' tñan

Ña'an ca'an na 'in na.

Scasca cha' nu tca cu'ni cha'an na loo letra cha' tñan 'in ne' Xtyun, nu ndi'in se'en lyi'ya loo Biyaa lo'o Londa'a