Nchca tin' chcuin' letra cha' tñan

Descargas: 

Nchca tin' Chcui' cha' tñan

Ña'an ca'an na 'in na.

Scasca cha' nu tca cu'ni cha'an na loo letra cha' tñan 'in ne' Xtyun, nu ndi'in se'en lyi'ya loo Biyaa lo'o Londa'a