Capítulo nu ndon loo la

Nde tca quine 'in um scasca capitulo nu ndon loo la nu quija lyo na loo Quityi Cui ti 'in Ndiose, cui' cha' nu ngulo'o Jesus 'in jun ta'a mda'an Ñi loo chendyu re, ña'an mdijin Ñi nu ti'i si'ya qui'ya 'in na, una cha' tsu'hue nu tlyu la ti tca quine 'in na si'yana mda'a snan tsaan can' mdyiqui'o Ñi, lo' xa nu ti' lyijyi tyijyin Ñi nu ti'i mdi'in tyaa Ñi sca cha' lo'o nchgaa jun nducui ncha'an 'in Ñi si'yana ca'an tñan Ñi sca Ñi nu tyaa cha' tnu tiquee 'in na, lo' cuaña'an tca caja sca chendyu nu a tsa ti 'a 'in na.

Tca cu'ni cunta um lectura nu ljyan re.  

 • 001 A su'hua um cha' tiquee um

  Se está preparando este producto multimedia, y pronto estará disponible.

 • 002 Tucui lca ta'an

 • 003 Jesus lca ñi Tucueen

 • 004 Jesus lca ñi tuna'an

  Se está preparando este producto multimedia, y pronto estará disponible.

 • 005 Jesus ncuan ñi 'in nu suhue

  Se está preparando este producto multimedia, y pronto estará disponible.

 • 006 Co' na cha' tsu'hue 'in Ndiose

 • 007 Ndiose ca'an tñan Espiritu 'in ñi

 • 008 Cha' 'in yu Lazaro

 • 009 Xa mdyi qui'o Jesus

  Se está preparando este producto multimedia, y pronto estará disponible.

 • 010 Cha' 'in yu Pablo

 • 011 Cha' 'in tucua yu qui'yu