Jyiin cha' tñan

Ndya na xu'hue 'in Ndiose si'yana mda ñi cha' cuiya' tyi'o tucua snan jyiin re, lo' cui' cuaña'an tca ñan 'ya 'in na lo' tca quine 'in na cha' nchcui' na.

Jun ndla re ca lca jun  ta'a na nu ndi'in ni' lyaa Emanuel, (Ndiose ndi'in Ñi lo'o na) cui' laa nducua quichen Xtyun nu ndi'in se'en lyi'ya loo Biyaa. 

 
Compartir