Jyiin cha' tñan

Nde tca ñan 'ya na lo' tca quine' 'in na tucua jyiin cha' tñan se'en ndla jun ta'a na ndi'in ni' lyaa Emanuel, (Ndiose ndi'in Ñi lo'o na) cui' laa nducua quichen Xtyun nu ndi'in se'en lyi'ya loo Biyaa. 

Lo'o jyiin re mdyi'in tyaa na si'yana nchca ti' na taa na loo Ndiose.